SUPER OFERTA: Egipt 5* cena 1992 PLN/os.

 
konsultant
Masz pytania ?
Porozmawiaj z
konsultantem
Bilety lotnicze
Bilety lotnicze
Bilety autokarowe
Bilety autokarowe
Bilety promowe
Bilety promowe
Wynajem  samochodów
Wynajem samochodów
Wczasy i wycieczki
Wczasy i wycieczki
Transfery na lotnisko
Transfery na lotnisko
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Rezerwacja hoteli
Rezerwacja hoteli
Karty
Karty
ZAREZERWUJ / KUP TERAZ

W naszej ofercie również:

Korzystamy z systemu:

Posiadamy certyfikat:


Drukuj

Regulamin bony

 

 

Regulamin Sprzedaży i Realizacji Bonów Wakacyjnych

1. Wystawcą bonów wakacyjnych jest Biuro Podróży MAXIMA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Newtona 1j/23, 60-161 Poznań.

2. Realizacja bonów rabatowych ogranicza się do rezerwacji dokonanych osobiście w biurze sprzedaży BP MAXIMA, tj. przy ul. Podgórnej 11 w Poznaniu.

3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma fakturę ze wszystkimi danym niezbędnymi do   dokonania płatności. Płatność realizowana jest przelewem na konto bankowe  wskazane na fakturze lub gotówką w biurze sprzedaży BP MAXIMA..

4. Przy  zamówieniu Kupujący określa nominał bonów wakacyjnych.

5. Zamówione bony zostaną Kupującemu   dostarczone   w   formie elektronicznej   lub na adres wskazany w zamówieniu najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych   od   daty   uznania   I wpłaty na koncie bankowym.

6.  W  przypadku   błędnie  wskazanego przez   Kupującego   adresu   w zamówieniu   bądź  jego   zmiany bez powiadomienia Sprzedawcy o zmianie, dodatkowe koszty związane z przesyłką ponosi Kupujący.

7.  Bon można wykorzystać tylko raz.

8.  Posiadacz bonu (czyli osoba, która przedstawi bony wakacyjne w biurze sprzedaży BP MAXIMA w celu ich realizacji) może dokonać zakupu wycieczek zagranicznych wszystkich firm, których sprzedaż BP MAXIMA prowadzi na zasadach agencyjnych, w ramach wolnych miejsc, na ogólnych zasadach obowiązujących przy sprzedaży danego rodzaju usługi.

9.  Data ważności bonu umieszczona jest na jego awersie. Data   ważności oznacza dzień, do   którego   musi   nastąpić rezerwacja   usługi   turystycznej   i dokonanie   płatności   bonem. Termin   realizacji   usługi   turystycznej może być późniejszy niż data ważności bonu.

10. Bon wakacyjny nie może być wymieniony na pieniądze ani nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym Regulaminie.

11. Bon może być wykorzystany tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.

12. Bony można   łączyć. Przy płatności  za usługę turystyczną  Klient może zapłacić dowolną  ilością bonów.

13.  Jeśli  wartość  oferty jest wyższa od wartości bonu, Posiadacz bonu dopłaca różnicę przelewem, bądź gotówką.

14.  Bon wakacyjny może być wykorzystany tylko i wyłącznie w momencie dokonywania rezerwacji imprezy turystycznej.

15.  Po   otrzymaniu bonów i dokonaniu ich pozytywnej weryfikacji przez pracowników BP MAXIMA a w  razie konieczności także po uiszczeniu opłaty uzupełniającej cenę  imprezy, usługę  uznaje się  za opłaconą.  Klient otrzymuje potwierdzenie rezerwacji.

16. Reklamacje   z   tytułu   uczestnictwa   w ofertach   zakupionych   za pośrednictwem   BP MAXIMA Posiadacze   bonów   winni   składać zgodnie   z   aktualnie obowiązującymi Ogólnymi  Warunkami  Uczestnictwa  w Imprezach Organizatora   wycieczki, którą wykupili.

17. W przypadku, gdy zamówiony wyjazd nie odbędzie się Organizator dokonuje zwrotu wartości wyjazdu na rzecz BP MAXIMA. W takiej sytuacji Posiadacz Bonu ma prawo do rezerwacji innej wycieczki.

18. Kupujący   zobowiązany   jest poinformować osoby, którym przekaże Vouchery   o   ogólnych   warunkach korzystania   z   nich.   Kupujący poinformuje   Posiadacza,   o   obowiązku zapoznania się  z  treścią  Regulaminu  i obowiązku   stosowania   się  do postanowień  tego   Regulaminu.   W przypadku   nie   udzielenia   lub niewłaściwego udzielenia  informacji,  o których   mowa   powyżej   Kupujący ponosi  pełną odpowiedzialność  z  tego tytułu   i   zobowiązany   jest   zaspokoić wszelkie roszczenia   Posiadaczy bonów.

19.  Posiadacz bonu realizując go w biurze BP MAXIMA oświadcza,  że zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu

20.  Kupujący,   składając   zamówienie, oświadcza,   iż  zapoznał  się  i  akceptuje treść  Regulaminu   Sprzedaży   i Realizacji Bonów BP MAXIMA

21. Wyciąg z Regulaminu Sprzedaży i Realizacji Bonów Wakacyjnych  publikowany na rewersie każdego bonu zawiera jedynie wybrane zapisy wspomnianego regulaminu i nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń osób trzecich wobec Sprzedawcy.

22. W przypadku zaginięcia bonów BP MAXIMA nie ma obowiązku ich ponownego wydania.

23. Niniejszy   regulamin   może   zostać zmieniony   przez   BP MAXIMA w każdym czasie.

24. Posiadacz Bonu wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie informatycznej Biura Podróży MAXIMA oraz ich przetwarzanie w celu realizacji usługi turystycznej. Posiadacz bonu wyraża również zgodę na przekazanie swoich danych firmom, które współpracują z BP MAXIMA przy realizacji zamówienia.

25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby BP MAXIMA.

Newsletter

Wysyłka ofert wycieczek i wczasów, przygotowanych specjalnie dla Ciebie.
Wysyłka pozostałych ofert turystycznych (np. promocje lotnicze, nowe usługi itp.)

Sieci

Copyright 2019 Maxima | wykonanie strony opentechnologies.pl